سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
شکایات
فرم ثبت شکایات
مشخصات شاکی
نام و نام خانوادگی:
تلفن ثابت:
آدرس:
تلفن همراه:
شهر:
ایمیل:
مشخصات متشاکی
نماینده نام/کدنماینده: کارگزار نام/کدکارگزار:
شعبه شعبه شهر: ستاد نام واحد/مدیریت:
سایر با ذکر نام :
طرح شکایت(در صورت داشتن هر نوع مدرکو مستند پیوست شکایت گردد)
موضوع شکایت:
شرح شکایت: