سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
پیشنهادات

فرم ثبت پیشنهاد

نام و نام خانوادگی :


عنوان شغل:


پست الکترونیکی :


تلفن تماس :


تلفن همراه:
مشخصات ایده/پیشنهاد

عنوان ایده/ پیشنهاد :


شرح وضعیت فعلی و اشکالات و معایب آن :



شرح وضعیت پیشنهادی و مزایای آن:



منابع مالی و امکانات موردنیاز برای پیاده سازی ایده / پیشنهاد :



تاریخ ارائه پیشنهاد: