يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦
عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره:

منوچهرکبیریسوابق شغلی :

  • عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

  • مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  • معاون مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تقویم