دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
معاونین

معاون فنی

امیرحسین قربانی

تلفن:8690 داخلی 1481

 

معاون برنامه ریزی و فناوری

محمد جعفریان باباکندی

تلفن:8690 داخلی 1400

 

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی

میر سیاوش اسبقی

تلفن:8690 داخلی 1462

 

معاون مالی و سرمایه گذاری

مجید حسینی آملی

تلفن:8690 داخلی 1341