دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧
مدیران

مدیر امور مالی

وحید وثوق

تلفن:8690 داخلی 1361


مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروز مجیدی

تلفن:8690 داخلی 1240


مدیر بیمه های اتومبیل

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330

   

مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات و CRM

امیر رادسعید

تلفن:8690 داخلی 1450


سرپرست بیمه های اتکایی و روابط بین الملل

احسان همتی

تلفن:8690 داخلی 1155

سرپرست مدیریت بیمه های مسئولیت

مصطفی آقارضی

تلفن:8690 داخلی 1180


مدیر امور شعب

امیر شفیعی هنجنی

تلفن:8690 داخلی 1200


سرپرست امور نمایندگان و کارگزاران

ابوالفضل برخی

تلفن:8690 داخلی 1220

مدیر خسارت بیمه های اشخاص

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

مدیر بیمه های آتش سوزی

سیدمهران انوری

تلفن:8690 داخلی 1160

مدیر پشتیبانی و ساختمان

حمیدرضا عطائی

تلفن:8690 داخلی 1301

رییس مجتمع بانک بیمه

فروزان رادمهر

تلفن:8690 داخلی 1000

سرپرست مدیریت روابط عمومی

داوود شکری

تلفن:8690 داخلی 1420

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری

وحید مرادی

تلفن:8690 داخلی 1280

سرپرست مدیریت بیمه های مهندسی، خاص و انرژی

مجید نظری

تلفن:8690 داخلی 1120

سرپرست مدیریت حوزه ریاست

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690 داخلی 1565