يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦
هیات مدیره

 

 

محمد تقی صمدی- عضو هیات مدیره بیمه ما

محمد تقی صمدی

رئیس هیات مدیره

سوابق شغلی

  کبیری - عضو هیات مدیره بیمه ما

منوچهر کبیری

نائب رئیس هیات مدیره

سوابق شغلی


 

 

علیرضا هادی

عضو هیات مدیره

سوابق شغلی

 

حجت بهاری فر- عضو هیات مدیره بیمه ما

حجت بهاری فر

عضو هیات مدیره

سوابق شغلی

 

 

مجید بنویدی

عضو هیات مدیره

سوابق شغلی

 

تقویم