سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
هیات مدیره
    

حسن روستا

رئیس هیات مدیره

تلفن:82962006

سوابق شغلی

   کبیری - عضو هیات مدیره بیمه ما

منوچهر کبیری

نائب رئیس هیات مدیره

تلفن:88067694

سوابق شغلی

 
 

 

علیرضا هادی

عضو هیات مدیره

تلفن :8690

داخلی 1526

سوابق شغلی

 

حجت بهاری فر- عضو هیات مدیره بیمه ما

حجت بهاری فر

عضو هیات مدیره

تلفن :8690

داخلی 1481

سوابق شغلی

 

 

مجید بنویدی

عضو هیات مدیره

تلفن :8690

داخلی 1501

سوابق شغلی

تقویم