پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
مدیر عامل

مدیرعامل:

مجید صفدری

تلفن:

021-8690

داخلی 1561-1562-1563

ایمیل سازمانی:

ceo@bimehma.ir

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی مهندسی پتروشیمی

سوابق شغلی :

 • عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ایران معین

 • معاون توسعه بازار شرکت بیمه ایران معین

 • دبیر شورای راهبردی بیمه های زندگی بیمه ایران

 • رئیس شورای فنی بیمه البرز

 • عضو شورای فنی بیمه البرز

سوابق آموزشی :

 • مدرس دانشگاه

 • تالیف5 جلد کتاب آموزشی در حوزه شیمی

 • تالیف کتاب  در حوزه بیمه های مسئولیت

 • تدریس رشته بیمه های مسئولیت و مهندسی 

تقویم